Navigācija
Saites
Aktualitātes

Aktualitātes mūsu skolā


No 2016.gada 27.aprīļa stājās spēkā Eiropas Parlamenta un padomes regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas ir jāpiemēro no 2018.gada 25.maija.

Saistībā ar minēto izglītības iestādēm nepieciešams nodrošināt bērnu un to likumisko pārstāvju informēšanu par viņu personas datu apstrādi izglītības iestādēs saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.

Sīkāka informācija par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Uzmanību! Skolas iekšējie noteikumi!

Ēdienkartes 1.-4.klasēs

Ēdienkartes 5.-9.klasēs

Ēdienkartes 10.-12.klasēs

Arhīvs

© Mārcis Galiņš